Διαδικασία αξιολόγησης

Πώς γίνεται η εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική αξιολόγηση του μαθητή - Σχόλια - Πληροφορίες για γονείς

                                       Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) και τα αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων   άλλων Υπουργείων.

Στο πλαίσιο των ατομικών αξιολογήσεων, τα ΚΕΣΥ δύνανται να αξιολογούν, χωρίς όριο ηλικίας, όσους διατηρούν την ιδιότητα του μαθητή. Άτομα άνω των 22 ετών, που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί από ΚΕΣΥ ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΣΥ για την έκδοση αξιολογήσεων - γνωματεύσεων που αφορούν φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους.

                                  Σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης - διάγνωσης

Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της ακοής, τα κινητικά ή άλλα σωματικά προβλήματα, καθώς και τα σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας, πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή δημόσια υγειονομική επιτροπή. Η ίδια υπηρεσία καθορίζει το είδος των τεχνικών βοηθημάτων και των οργάνων που έχει ανάγκη ο μαθητής στο σχολείο ή στο σπίτι. Οι μαθητές με διαταραχές όρασης ή ακοής μπορούν να απευθύνονται στις ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) ή στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, αντίστοιχα, για τη χορήγηση γνωμάτευσης.

Η διερεύνηση, η αξιολόγηση και η διαπίστωση του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, συναισθηματικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων αναγκών και φραγμών στη μάθηση πραγματοποιείται στα ΚΕΣΥ από τριμελή διεπιστημονική ομάδα, η οποία απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με τη βαθμίδα από την οποία προέρχεται ο αξιολογούμενος μαθητής, έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν ψυχολόγο. Στη διεπιστημονική ομάδα μπορεί να συμμετέχει και λογοθεραπευτής ή εργοθεραπευτής ή φυσιοθεραπευτής ή μέλος του εξειδικευμένου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του κλάδου ΠΕ 31 (Εξειδικευμένων: α) στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, β) στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, γ) στη νοηματική γλώσσα κωφών) κατά περίπτωση, ύστερα από εισήγηση της τριμελούς διεπιστημονικής ομάδας. Επίσης μπορούν, κατά περίπτωση και έπειτα από αίτημα της διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕΣΥ, να συνδράμουν αξιολογικά και ειδικότητες όπως: Λογοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής, καθηγητής Ειδικής Φυσικής Αγωγής, παιδοψυχίατρος ή παιδίατρος με ειδίκευση στη παιδονευρολογία ή νευρολόγος με εξειδίκευση στη παιδονευρολογία.

Μετά το τέλος της αξιολόγησης από τα ΚΕΣΥ, η διεπιστημονική ομάδα συντάσσει έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευση. Στην έκθεση προσδιορίζεται και περιγράφεται το είδος των ειδικών αναγκών ή των μαθησιακών ή ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο μαθητής, καθώς και οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του και προτείνεται, κατά περίπτωση, το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ένταξης και φοίτησης, η αλλαγή σχολικού πλαισίου, όποτε κρίνεται σκόπιμη, η αναγκαία ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη, καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά βοηθήματα και εκπαιδευτικά υλικά που διευκολύνουν την εκπαίδευση και την επικοινωνία του μαθητή. Η έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευση συνοδεύεται από πλαίσιο Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), το οποίο περιλαμβάνει βασικούς άξονες και γενικές υποδείξεις. Η διαμόρφωση των βασικών αξόνων του ΕΠΕ γίνεται σε συνεργασία με τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και τον ίδιο τον μαθητή, όπου αυτό καθίσταται δυνατόν. Η τελική έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευση και οι βασικοί άξονες του ΕΠΕ γνωστοποιούνται στους γονείς/κηδεμόνες.

Τα ΚΕΣΥ, ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευσης. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ.

Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης - γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης - γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), που συγκροτείται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου για την ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), ως πρόεδρο, έναν συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου ΠΕΚΕΣ της βαθμίδας εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται ο μαθητής, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για μαθητές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση, και, ειδικότερα, του κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, ως μέλη. Η ΔΕΔΑ μπορεί να εισηγείται προς τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης τη διεύρυνση της συγκρότησής της, με τη συμμετοχή πρόσθετων μελών από άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών ή ΕΕΠ, εφόσον η συμμετοχή τους κρίνεται αναγκαία για τις ανάγκες της κατά περίπτωση αξιολόγησης. Οι γονείς/κηδεμόνες του μαθητή μπορούν να επιλέξουν και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς ΔΕΔΑ, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση της ΔΕΔΑ είναι οριστική. Αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης - γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς ή κηδεμόνες δεν προσφύγουν στην πενταμελή ΔΕΔΑ, υπερισχύει η έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευση των ΚΕΣΥ.

Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις προτάσεις, που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης - γνωματεύσεις που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

                                            Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη διαδικασία της αξιολόγησης

Στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχωρούν οι γονείς/κηδεμόνες στον/στην κοινωνικό/ή λειτουργό δίνουν αναλυτικά στοιχεία για το κοινωνικό-αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού. Παράλληλα, στο μαθητή χορηγούνται από Ψυχολόγο τεστ νοητικών ικανοτήτων, πραγματοποιείται κλινική παρατήρηση-συνέντευξη, και χορηγούνται, κατά περίπτωση, διάφορα ψυχομετρικά εργαλεία. Ο μαθητής αξιολογείται μαθησιακά, από εκπαιδευτικό της βαθμίδας του, προκειμένου να διαπιστωθούν το είδος και η ένταση των δυσκολιών του. Χορηγούνται σταθμισμένα ή/και άτυπα διαγνωστικά εργαλεία, με τα οποία συλλέγουν στοιχεία της μαθησιακής επάρκειας του μαθητή, τα δυνατά κι αδύναμα στοιχεία του, τα τυχόν γνωστικά κενά και το γενικότερο μαθησιακό του προφίλ, προκειμένου να συνυπολογιστούν στη διεπιστημονική συνεδρίαση, όπου και θα συνταχτεί η γνωμάτευση του μαθητή. Η γνωμάτευση, που αποτελεί εμπιστευτικό/απόρρητο έγγραφο, επιδίδεται στους γονείς/κηδεμόνες, σε προγραμματισμένη συνάντηση, όπου θα ενημερωθούν για τις δυσκολίες του παιδιού και για τις προτάσεις της διεπιστημονικής ομάδας.

Οι γνωματεύσεις εκδίδονται σε τρία (3) αντίτυπα, όπου, αφού μετά την παράδοση-ενημέρωση υπογραφούν, το ένα παραμένει στο ΚΕΣΥ για το φάκελο του μαθητή και τα άλλα δύο παραδίδονται στο γονέα/κηδεμόνα, προκειμένου να κρατήσουν οι ίδιοι το ένα και να κοινοποιήσουν το άλλο στο σχολείο που φοιτά ο μαθητής.

Μέσα στις αρμοδιότητες των ΚΕΣΥ εντάσσεται και η εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα ΚΕΣΥ έχουν την αποκλειστική και δεσμευτική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο. Όπου υπάρχει διαφωνία της γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, είτε με τους γονείς/κηδεμόνες του μαθητή, είτε μεταξύ της γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ και γνωμάτευσης από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΣΥ. Οι γονείς/κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ της οποίας η απόφαση είναι οριστική.

Τα ΚΕΣΥ μεριμνούν για την παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης, τόσο με ότι έχει να κάνει με την περαιτέρω πορεία του μαθητή που γνωματεύτηκε, όσο και με τη γενικότερη ενημέρωση προς το εκπαιδευτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και την επαγγελματική κατάρτιση, όπως και με διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης για γονείς/κηδεμόνες, σε συνεχή βάση, υπό τη μορφή ενημερωτικών ημερίδων ή προγραμματισμένων συναντήσεων.

Ευθύνεται για τον καθορισμό του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, του μορφότυπου των προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων και των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών που διευκολύνουν την πρόσβαση στο χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία που έχει ανάγκη ο μαθητής με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο ή στο σπίτι, την παροχή Υπηρεσιών Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και συνταγή, καθώς και την υποβολή προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή των μαθητών στους χώρους της εκπαίδευσης.

Επίσης γνωματεύει για ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές (όπως η παροχή μεγαλύτερου χρόνου, η χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή), ανάλογα με το είδος αναπηρίας ή τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς που συνεπάγεται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή των μαθητών στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το ΚΕΣΥ μεριμνά για την εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής αρμοδιότητάς του, ως προς την ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή ή τη συγχώνευση των ΣΜΕΑΕ και των Τμημάτων Ένταξης, την προσθήκη ομάδων προσανατολισμού τομέων και ειδικοτήτων στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και στα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια.

Με το νόμο 4186/2013 ορίζεται ότι τα ΚΕΣΥ υποχρεούνται να γνωματεύουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, η παράταση αυτή πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη.

Διαδικασία αξιολόγησης

  1. Μετά την αίτηση των γονέων/κηδεμόνων για αξιολόγηση και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία παραπομπής του μαθητή, το Κέντρο έρχεται σε επικοινωνία και καθορίζει την ημερομηνία συνάντησης.
  2. Ενημερώνονται για την ημέρα και ώρα που θα πρέπει ο μαθητής και οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να παραβρίσκονται στο χώρο του ΚΕΣΥ. Ο μαθητής θα πρέπει να φέρει μαζί του: γυαλιά οράσεως (εάν φοράει), κάτι να φάει και να πιει κατά το διάλειμμα, τετράδια του σχολείου (για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού: τετράδια Ορθογραφίας και Αντιγραφής, για τις μεγαλύτερες τάξεις: τετράδιο Γραπτού Λόγου και Μαθηματικών, για τη Β/θμια: τετράδια τα οποία περιέχουν δείγμα γραφής του μαθητή) και, τέλος, όποιο επιπλέον έγγραφο έχει αποκτήσει κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την αίτηση έως την ημέρα της αξιολόγησης (ιατρικές εξετάσεις, διαγνώσεις από φορείς, κ.ο.κ.)
  3. Ο μαθητής αξιολογείται από τα στελέχη του Κέντρου, τον/την Ψυχολόγο και τον/την εκπαιδευτικό της βαθμίδας του και, αν κριθεί απαραίτητο, κι από άλλες ειδικότητες που υπηρετούν στο ΚΕΣΥ (Λογοθεραπευτή, κ.ά.). Οι γονείς/κηδεμόνες συναντιούνται με τον/την Κοινωνικό Λειτουργό, προκειμένου να δώσουν πληροφορίες του κοινωνικού ιστορικού του μαθητή.
  4. Η διαδικασία διαρκεί όλη την εργάσιμη ημέρα (συνήθως έως τις 14:00) και μπορεί να χρειαστεί να ξανάρθει ο μαθητής για περαιτέρω αξιολόγηση, αν η διεπιστημονική επιτροπή το κρίνει απαραίτητο. Οι απουσίες του μαθητή από το σχολείο είναι δικαιολογημένες και μπορεί, αν το αιτηθεί, να πάρει έγγραφο του ΚΕΣΥ προς το σχολείο του, που να αιτιολογεί την απουσία του για την ημέρα ή τις ημέρες της αξιολόγησής του.

Αρχική σελίδα                 Ποιοι είμαστε                 Νομοθεσία                   Νέα                   Υλικό               Επικοινωνία