Διαδικασία παραπομπής

Πώς ανιχνεύεται, τα πρώτα βήματα, πώς παραπέμπεται ο μαθητής στο ΚΕΣΥ

Με λίγα λόγια:
Αν επιθυμείτε να κάνετε αίτηση για αξιολόγηση του παιδιού σας στον ΚΕΣΥ Κω, απευθυνθείτε στο σχολείο σας και αυτό θα σας καθοδηγήσει στο τι θα κάνετε. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών του σχολείου, θα ειδοποιηθείτε από αυτό, προκειμένου να κάνετε αυτοπροσώπως την αίτησή σας. 
Είμαστε εδώ


Αναλυτικότερα:

Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις - γνωματεύσεις στις εξής περιπτώσεις:

1) από στελέχη του ΚΕΣΥ, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη, από τις επί τόπου δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών (επισκέψεις στελεχών του ΚΕΣΥ σε σχολεία, διερεύνηση-ανίχνευση κατα τη διάρκεια της διδασκαλίας)

2) ύστερα από πρόταση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όταν κρίνεται ότι μαθητές χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης και έκδοσης σχετικής γνωμάτευσης, παρά την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης στο σχολείο τους,

3) ύστερα από πρόταση της Ομάδας Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Ο.Ε.Υ) μαθητών (στις σχολικές μονάδες στις οποίες δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) και η οποία διατυπώνεται μετά την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης,

4) ύστερα από αίτημα του γονέα/κηδεμόνα προς το Κ.Ε.Σ.Υ. Στην περίπτωση αυτή, το Κ.Ε.Σ.Υ. συνεργάζεται με το σχολείο και μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να ζητά τη γνώμη των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή των Ο.Ε.Υ.

 • Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων - γνωματεύσεων από τα Κ.Ε.Σ.Υ., απαιτείται:

α) υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων/κηδεμόνων προς το Κ.Ε.Σ.Υ.,

β) αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης μαθητών.

Αν και εφόσον οι εκπαιδευτικοί ή γονείς/κηδεμόνες του μαθητή διαπιστώσουν διαφοροποίηση του μαθητή, σε σχέση με τον μέσο όρο της σχολικής τάξης, στη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά ή τη ψυχοσυναισθηματική/κοινωνική του κατάσταση, ξεκινά η διαδικασία διερεύνησης-αντιμετώπισης:


Ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαπαιδαγώγηση του μαθητή (εκπαιδευτικοί, γονείς/κηδεμόνες) και σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Γενικής (και κατά περίπτωση και Ειδικής) Αγωγής, προχωρά στα επόμενα βήματα (συζήτηση και κοινή αντιμετώπιση μέσα στη σχολική μονάδα - Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης).
 
Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή η Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών (Ο.Ε.Υ.) συντάσσει κατά τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων Εισηγητική Έκθεση, κατά την οποία το σχολείο συναινεί και εισηγείται, ώστε ο μαθητής να παραπεμφθεί στο ΚΕΣΥ προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω και να αξιολογηθεί για τυχόν μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. Στην έκθεση αυτή αναγράφονται, εκτός από τα ατομικά στοιχεία του μαθητή, περιγραφικά οι σημαντικότερες δυσκολίες του και η απόφαση του σχολείου για την παραπομπή του. Κατά τη συγγραφή της εισηγητικής έκθεσης θα αναφερθούν τα βραχυχρόνια προγράμματα, τα οποία έχουν εκπονηθεί και στοχεύουν στην αποκατάσταση ή καταγραφή των δυσκολιών του μαθητή και στα αποτελέσματά τους.
Για μαθητές που φοιτούν σε σχολεία Γενικής Αγωγής, θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες παρέμβασης από το σχολείο. Το σχολείο αποστέλλει υπηρεσιακά στο ΚΕΣΥ τα αποτελέσματα του Βραχυχρόνιου Προγράμματος Υποστήριξης, την Εισηγητική Έκθεση του σχολείου για παραπομπή του μαθητή στο ΚΕΣΥ και την Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση. Τέλος, ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες του μαθητή, προκειμένου να κάνουν αίτηση στο Κέντρο, για την αξιολόγησή του. 
   • Η αίτηση του γονέα/κηδεμόνα υποβάλλεται αυτοπροσώπως στο ΚΕΣΥ Κω, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00-13.00 και συνοδεύεται από φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του γονέα, φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή σελίδας βιβλιαρίου υγείας του μαθητή όπου αναγράφονται τα στοιχεία του, φωτοαντίγραφα προηγούμενων γνωματεύσεων από άλλους φορείς, φωτοαντίγραφο δικαστικής απόφασης σε περίπτωση επιμέλειας. 
   • Η έδρα του ΚΕΣΥ Κω βρίσκεται στο Ζηπάρι της Κω, στην οδό Εμμ. Κιαπόκα & Σμύρνης, στο ισόγειο (τηλ.: 22420 67189)  


Το ΚΕΣΥ, αφού λάβει τα παραπάνω έγγραφα, προγραμματίζει την ημέρα αξιολόγησης του μαθητή και ειδοποιεί εγκαίρως (συνήθως μία εβδομάδα πριν) τους γονείς για την ημερομηνία αξιολόγησης. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη σειρά πρωτοκόλλησής τους. Σε περιπτώσεις που τίθεται αποκλειστική προθεσμία για υποβολή αξιολογήσεων, όπως για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, αίτημα για Παράλληλη Στήριξη, κ.ά., οι αντίστοιχες αιτήσεις είναι δυνατόν να εξετάζονται κατά προτεραιότητα.
   • Σε περίπτωση αδυναμίας των γονέων να προσέλθουν στο προκαθορισμένο ραντεβού θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα την υπηρεσία. Σε περίπτωση μη προσέλευσης στο προκαθορισμένο ραντεβού χωρίς προηγούμενη έγκαιρη ειδοποίηση, η αίτηση για αξιολόγηση ακυρώνεται. 
   • Στη διαδικασία διάγνωσης-αξιολόγησης συμμετέχουν οι ειδικότητες του Κοινωνικού Λειτουργού, του Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής και του Ψυχολόγου και κατά περίπτωση οι ειδικότητες του Λογοθεραπευτή ή άλλων ειδικοτήτων που υπηρετούν στο ΚΕΣΥ. Ο μαθητής μπορεί να χρειαστεί να προσέλθει περισσότερες από μία φορά για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
 • Μετά την αξιολόγηση του μαθητή, η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΥ συνεδριάζει και εκδίδει Αξιολογική Έκθεση/Γνωμάτευση. Με την ολοκλήρωση της διάγνωσης-αξιολόγησης από τους ειδικούς, αν ο μαθητής εμπίπτει σε κάποια κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, συντάσσεται γνωμάτευση, μετά από συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας και ακολουθεί η γραπτή και προφορική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της οποίας ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας λεπτομερώς για όλα τα αξιολογικά δεδομένα που οδήγησαν τη διεπιστημονική ομάδα στη σύνταξη της γνωμάτευσης και στη πρόταση για το κατάλληλο σχολικό πλαίσιο (Ειδικό Σχολείο, Τμήμα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη/Συνεκπαίδευση, κλπ.). Το ΚΕΣΥ μπορεί να προχωρήσει στη εκπόνηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος όπου κριθεί απαραίτητο. Οι γνωματεύσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ, όταν αξιολογούνται μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης και καθορίζεται επαναξιολόγηση μετά από αίτηση του γονέα πριν την εγγραφή του στο Γυμνάσιο, εάν φοιτά στο Δημοτικό ή Νηπιαγωγείο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή και την παραλαβή της γνωμάτευσης από το γονέα. Ο γονέας παραλαμβάνει και το αντίγραφο για το σχολείο, με την υποχρέωση να την παραδώσει ο ίδιος.

 • Οι γονείς δύνανται σε περίπτωση μη αποδοχής της διάγνωσης και της πρότασης για το σχολικό πλαίσιο (Ειδικό Σχολείο, Τμήμα Ένταξης, κ.ά.), με βάση τους νόμους 3699/2008 και 4186/2013, να προσφύγουν στη ΔΕΔΑ (Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης), που συγκροτείται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης.

  Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και αποτελείται από 1 συντονιστή εκπαιδευτικού έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή εκπαίδευση οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως πρόεδρο, 1 συντονιστή εκπαιδευτικού έργου οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της βαθμίδας εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται ο μαθητής, 1 εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για μαθητές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση και ειδικότερα του κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 1 ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και 1 κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, ως μέλη.

  Η ΔΕΔΑ μπορεί να εισηγείται προς τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης τη διεύρυνση της συγκρότησής της, με τη συμμετοχή πρόσθετων μελών από άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών ή ΕΕΠ, εφόσον η συμμετοχή τους κρίνεται αναγκαία για τις ανάγκες της κατά περίπτωση αξιολόγησης. Οι γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή μπορούν να επιλέξουν και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς ΔΕΔΑ, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση της ΔΕΔΑ είναι οριστική. Αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης - γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς ή κηδεμόνες δεν προσφύγουν στην πενταμελή ΔΕΔΑ, υπερισχύει η έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευση των ΚΕΣΥ.

 • Το ΚΕΣΥ, από την παράδοση της Γνωμάτευσης και έπειτα, είναι στη διάθεση των γονέων και των εκπαιδευτικών, για κάθε διευκρίνηση και υποστήριξη των ίδιων και του μαθητή, καθ΄όλη τη διάρκεια της φοίτησής του σε σχολεία της περιφέρειας ευθύνης του.

Αρχική σελίδα                  Ποιοι είμαστε                  Νομοθεσία                 Νέα                 Υλικό                 Επικοινωνία