Ποιοι είμαστε

Προσωπικό, και οι ειδικότητές τους, που υπηρετεί στο ΚΕΣΥ Κω

Προϊστάμενος

Προϊστάμενος του ΚΕΣΥ Κω είναι ο Βησσαρίων Ζωίδης, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης ΕΑΕ

Εκπαιδευτικό προσωπικό


Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. (Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) που υπηρετούν στο Κ.Ε.Σ.Υ., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, και λειτουργεί ως διεπιστημονική ομάδα, η οποία οργανώνει το σύνολο των παρεμβάσεων του Κέντρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Οι εκπαιδευτικοί των Κ.Ε.Σ.Υ. με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) μεριμνούν για ζητήματα μαθησιακής αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών/τριών της περιοχής αρμοδιότητάς τους, καθώς και για την υποστήριξη καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και αναβάθμισης συνολικά του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων.

 • Έχουν την ευθύνη, ως μέλη των διεπιστημονικών ομάδων, για τη διενέργεια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών/τριών σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο, καθώς και για την ανίχνευση πιθανών φραγμών στη μάθηση που ανακύπτουν στη σχολική κοινότητα για το σύνολο των μαθητών/τριών
 • Συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων των μαθητών/τριών για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με το εκπαιδευτικό ιστορικό αυτών και τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες και τις δυσκολίες στη διδασκαλία και στη μάθηση καθώς και για τις κλίσεις και ενδιαφέροντα αυτών.
 • Συνεργάζονται με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ., τις ομάδες υποστήριξης και παρακολούθησης των μαθητών/τριών και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, για την υποστήριξη αυτών σε θέματα σύνταξης και εξειδίκευσης των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε. των μαθητών/τριών ή για τη σχεδίαση ομαδικών προγραμμάτων εκπαιδευτικής υποστήριξης και υποστηρίζουν τους/τις εκπαιδευτικούς σε σχέση με την αποτελεσματική εφαρμογή και επαναξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών.

 • Λειτουργούν συμβουλευτικά στους/στις εκπαιδευτικούς σε σχέση με ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράμματος, αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού.
 • Υποστηρίζουν την εφαρμογή των εκπαιδευτικών καινοτομιών οι οποίες εισάγονται στην εκπαίδευση σχετικά με ζητήματα αρμοδιότητας των Κ.Ε.Σ.Υ.
 • Ενημερώνουν τους γονείς για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για θέματα αρμοδιότητάς τους και τους υποστηρίζουν, ώστε να βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου και να συνεργάζονται και να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο των παιδιών τους.
 • Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης Ε.Α.Ε., ΚΕΣΥ Κω, 2020-2021:

 • Πυτικάκης Κώστας ΠΕ70 EAE

 • Παπανικολάου Σοφία ΠΕ70.50 EAE

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου Νηπιαγωγών, εκτός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της παρ. 1, σχεδιάζουν και υποστηρίζουν την υλοποίηση:

 • αντισταθμιστικών προγραμμάτων στα νηπιαγωγεία, με σκοπό την υποστήριξη των νηπίων που ενδέχεται λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών να εμφανίσουν μαθησιακές δυσκολίες και
 • προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Υ., και γενικά έχουν την ευθύνη για την πρώιμη και έγκαιρη εκπαιδευτική παρέμβαση και τη στήριξη των παιδιών νηπιακής ηλικίας και των οικογενειών τους.
 • Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής Ε.Α.Ε., ΚΕΣΥ Κω, 2020-2021:

 • Αμανατίδου Στέλλα ΠΕ60 ΕΑΕ

 • Καραλή Ιωάννα ΠΕ61 ΕΑΕ


Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Υ., εκτός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της παρ. 1, φροντίζουν για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών των σχολείων της βαθμίδας τους σε θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων των μαθητών/τριών εφηβικής ηλικίας συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, υπό το συντονισμό και προγραμματισμό του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. και του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου για την ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση:

 • υλοποιούν ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες για την ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης μαθητών/τριων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και
 • κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών πανελλαδικών εξετάσεων παρίστανται στα ειδικά εξεταστικά κέντρα και υποστηρίζουν το έργο των αρμόδιων επιτροπών για την εξέταση των μαθητών/ τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον τους ζητηθούν από τις επιτροπές.
 • Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης Ε.Α.Ε., ΚΕΣΥ Κω, 2020-2021:

 • Μπουντουλοπούλου Ιωάννα, ΠΕ02 (Φιλόλογος) ΕΑΕ

 • Ζαφείρη Μαρία, ΠΕ 03 (Μαθηματικός) ΕΑΕ


Οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούν στα Κ.Ε.Σ.Υ. είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των στόχων των Κ.Ε.Σ.Υ. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό

Δεν έχει τοποθετηθεί εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης με ειδίκευση στη συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό για το σχ. έτος 2020-2021

                                                                                      Ψυχολόγοι

Ο/Η Ψυχολόγος του Κ.Ε.Σ.Υ. φροντίζει για την προαγωγή της ψυχοσυναισθηματικής, κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών/τριών και την ενδυνάμωση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 • Διερευνά και αξιολογεί σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της διεπιστημονικής υποομάδας και τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου το είδος των δυσκολιών αλλά και των πιθανών φραγμών στη μάθηση και στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και το σύνολο των μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης του Κ.Ε.Σ.Υ.
 • Αξιολογεί μαθητές που χρήζουν υποστήριξης αξιοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και μέσα όπως παρατήρηση, συνέντευξη με τον/την μαθητή/τρια και την οικογένεια, ενημέρωση από το προσωπικό του σχολείου και κατάλληλα ψυχοτεχνικά μέσα, αποσκοπώντας στο να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εκτίμηση των αναγκών.
 • Αξιολογεί τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που πρόκειται να αλλάξουν εκπαιδευτικό πλαίσιο ή να αποφοιτήσουν και σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της διεπιστημονικής υποομάδας και τους/τις εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση στο επόμενο εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό πλαίσιο.
 • Παρέχει, όταν κρίνεται απαραίτητο, ψυχολογική στήριξη και ενημέρωση, σε ατομική ή ομαδική βάση στους/στις μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες αλλά και στο σύνολο των μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων.
 • Σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ., τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολείων, τους γονείς αλλά και τους ίδιους τους/τις μαθητές/τριες, όπου αυτό κρίνεται εφικτό, σχεδιάζει και υλοποιεί συμβουλευτικές παρεμβάσεις (εξατομικευμένες ή και ομαδικές), στοχευμένες δράσεις ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ομάδων της μαθητικής κοινότητας καθώς και προγράμματα ποικίλης θεματολογίας της ειδικότητάς του/ της, τα οποία προάγουν την αυτοεκτίμηση, την ανοχή στο διαφορετικό, την αλληλεγγύη και την ικανότητα διαχείρισης του άγχους και των συγκρούσεων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 • Σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ., με τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολείων και τους γονείς σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα πρώιμης παρέμβασης και μετάβασης σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά πλαίσια και φροντίζει για τη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.
 • Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, παρέχει υποστήριξη στους/στις εκπαιδευτικούς του σχολείου σε ζητήματα αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας, ανάπτυξης συνεργατικών πρακτικών, ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των μαθητών/τριών, αντιμετώπισης καταστάσεων με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση του σχολείου ώστε να λειτουργεί υποστηρικτικά για όλους τους/τις μαθητές/τριες χωρίς διακρίσεις και να προλαμβάνει τη σχολική αποτυχία και τη σχολική διαρροή και τη διασφάλιση ότι κάθε παιδί μαθαίνει σε ένα υγιές και υποστηρικτικό περιβάλλον.
 • Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, όταν κρίνεται αναγκαίο, στους γονείς και στις οικογένειες των μαθητών/τριών, ανάλογα με τις εκάστοτε διαπιστωμένες ψυχολογικές ανάγκες και γενικά έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων συμβουλευτικής οικογενειών σε ζητήματα εκπαίδευσης στις σχέσεις γονέων-παιδιών, συμβουλευτικής για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας, καθοδήγησης για την ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων κ.α.
 • Υποστηρίζει την εφαρμογή προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, στις σχολικές μονάδες.
 • Συνεργάζεται με υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας προκειμένου για περιπτώσεις περαιτέρω αξιολόγησης μαθητών/τριών ή με άλλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας της κοινότητας προκειμένου για την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη συγκεκριμένων οικογενειών.
 • Συμμετέχει στα προγράμματα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, έγκαιρης παρέμβασης και επιμορφωτικών δράσεων με αποδέκτες το σύνολο των εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα και με έμφαση σε ζητήματα υποστήριξης των μαθητών/τριών, διαχείρισης δυναμικών στη σχολική τάξη, διαχείρισης του άγχους και των συγκρούσεων που διοργανώνει το Κ.Ε.Σ.Υ. υπό την εποπτεία του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ..
 • Ψυχολόγοι ΠΕ23, ΚΕΣΥ Κω, 2020-2021:

 1. Πεσυρίδης Νικόλαος ΠΕ23

 2. Παναγιωτοπούλου Μελίνα ΠΕ23

                                                                         Κοινωνικοί Λειτουργοί

Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός έχει αρμοδιότητα για θέματα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών/τριών με βάση τις αρχές των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 • σε κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς, περιβαλλοντικούς και οικογενειακούς παράγοντες που εμποδίζουν την πρόσβαση των μαθητών/τριών στο σχολείο, επηρεάζοντας την ομαλή σχολική φοίτηση, τη μελέτη στο σπίτι, τη συμμετοχή στη μάθηση και τη σχολική επίδοση,
 • σε παράγοντες του οικογενειακού περιβάλλοντος και της κοινωνικής ζωής που οδηγούν σε περιθωριοποίηση και αποκλεισμό στη συμμετοχή σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που συνάδουν με τα δικαιώματα του παιδιού και
 • στη διαμόρφωση ενός εξωσχολικού περιβάλλοντος της κοινότητας των μαθητών/τριών, με σκοπό την ανάδειξη της ανάγκης κάλυψης της φροντίδας και προστασίας των παιδιών, με βάση τις αρχές της παιδαγωγικής της ένταξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Διερευνά και αξιολογεί, σε συνεργασία με τα μέλη της διεπιστημονικής υποομάδας και τους εκπαιδευτικούς, το είδος των δυσκολιών αλλά και των πιθανών φραγμών στη μάθηση και στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και το σύνολο των μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων.
 • Αντλεί πληροφορίες από τους γονείς ή κηδεμόνες και αν κρίνεται απαραίτητο από εκπαιδευτικούς του σχολείου φοίτησης του/της μαθητή/τριας με σκοπό, αφενός, την κατάρτιση του κοινωνικού, οικογενειακού και ατομικού ιστορικού του/της μαθητή/τριας, το οποίο καταχωρίζεται στον ατομικό του φάκελο και, αφετέρου, τον σχεδιασμό των αναγκαίων παρεμβάσεων υποστήριξης των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους.
 • Ενημερώνει τους γονείς για το έργο και τους στόχους του Κ.Ε.Σ.Υ. και εστιάζει ιδιαίτερα στον εντοπισμό των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών, περιβαλλοντικών και οικογενειακών παραγόντων που εμποδίζουν την πρόσβαση των μαθητών/τριών στο σχολείο, επηρεάζοντας την ομαλή σχολική φοίτηση, τη μελέτη στο σπίτι, τη συμμετοχή στη μάθηση και τη σχολική επίδοση.
 • Εντοπίζει τους παράγοντες του οικογενειακού περιβάλλοντος και της κοινωνικής ζωής που οδηγούν, σε περιθωριοποίηση και αποκλεισμό στη συμμετοχή σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που συνάδουν με τα δικαιώματα του παιδιού.
 • Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας και τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου συμβάλλει στη δημιουργία προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης καθώς και πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης.
 • Συνεργάζεται με την οικογένεια με στόχο τη διαμόρφωση θετικής στάσης για τον σχολικό θεσμό, την εξασφάλιση των κατάλληλων όρων για την απρόσκοπτη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στη σχολική ζωή και την ανάπτυξη υγιών ενδοοικογενειακών σχέσεων και για τον σκοπό αυτό μπορεί να διενεργεί επισκέψεις στο οικογενειακό περιβάλλον του/της μαθητή/τριας.
 • Ενημερώνει, διασυνδέει και διευκολύνει την οικογένεια στην επικοινωνία της με υπηρεσίες πρόνοιας και αρμόδιους φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υποστήριξης και δύναται να συνοδεύει τον/την μαθητή/ τρια και την οικογένειά του/της, κατόπιν αιτήματός τους, κατά τις συναντήσεις τους με αρμόδιους φορείς, όταν χρειάζεται, ιδίως σε έκτακτες ανάγκες.
 • Στηρίζει συστηματικά, σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, μαθητές/τριες που αντιμετωπίζουν προσωπικές ή άλλου είδους δυσκολίες.
 • Μεριμνά και καθοδηγεί την οικογένεια για τη διαμόρφωση εξωσχολικού περιβάλλοντος με σκοπό την κάλυψη των βασικών αναγκών, της φροντίδας και προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, με βάση τις αρχές της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.
 • Αναλαμβάνει την επικοινωνία του Κ.Ε.Σ.Υ. με τις υπηρεσίες και τους φορείς της κοινωνικής πρόνοιας και εντοπίζει και συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τη σχολική διαρροή.
 • Σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις οικογενειακής παραμέλησης ή κακοποίησης ή άλλων σοβαρών προβλημάτων συνεργάζεται με αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του οικείου Δήμου και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
 • Συνεργάζεται, όταν απαιτείται, με τους εκπαιδευτικούς των Σ.Μ.Ε.Α.Ε και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς που υπηρετούν σε αυτές ή/και στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας σχεδιάζει και υλοποιεί συμβουλευτικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών αναγκών όλων των μαθητών/τριών και την ενίσχυση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης.
 • Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας σχεδιάζει και υλοποιεί στοχευμένες δράσεις ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ομάδων της μαθητικής κοινότητας, όπως μαθητές/τριες με αναπηρία, πρόσφυγες, ρομά ή/και άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
 • Σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό του Κ.Ε.Σ.Υ. μεριμνά για την ομαλή μετάβαση των μαθητών/τριών σε άλλη εκπαιδευτική βαθμίδα καθώς και στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας.
 • Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους/στις εκπαιδευτικούς του σχολείου σε ζητήματα αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας, ανάπτυξης συνεργατικών πρακτικών, ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των μαθητών/τριών και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης.
 • Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, τους εκπαιδευτικούς των μαθητών/τριών, τους Διευθυντές, τους γονείς και άλλους επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας μεριμνά ώστε να εξασφαλιστεί ότι κάθε παιδί μαθαίνει σε ένα υγιές και υποστηρικτικό περιβάλλον και ενδυναμώνει το σχολείο ώστε να λειτουργεί υποστηρικτικά για όλους τους μαθητές/τριες χωρίς διακρίσεις και να προλαμβάνει τη σχολική αποτυχία και τη σχολική διαρροή.
 • Υποστηρίζει την ένταξη όλων των μαθητών/τριών στο σχολείο, καθώς και τις σχολικές μονάδες συνολικά ως προς την εγκαθίδρυση μίας ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας που να ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των μαθητών/τριών.
 • Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες ως προς την διατύπωση προτεραιοτήτων και στόχων ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών/τριών, εντοπισμού εμποδίων στη μάθηση καθώς και εισαγωγής υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο της σχολικής κοινότητας.
 • Συνεργάζεται με υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για περιπτώσεις περαιτέρω αξιολόγησης ή/και υποστήριξης μαθητών/τριών και των οικογενειών τους.
 • Συμμετέχει στα προγράμματα ευαισθητοποίησης και πρώιμης παρέμβασης που διοργανώνει το Κ.Ε.Σ.Υ..
 • Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, προωθεί συνεργασίες ανάμεσα στα σχολεία, τις οικογένειες, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, υπηρεσίες της Δημοτικής και Περιφερειακής αυτοδιοίκησης και συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας, επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ30, ΚΕΣΥ Κω, 2020-2021:

 1. Χρησταντωνίου Μαρία ΠΕ30

 2. Ανδρουλιδάκη Ελένη ΠΕ30

                                                                             Λογοθεραπεύτρια

Ο/Η Λογοθεραπευτής/τρια έχει αρμοδιότητα επί ζητημάτων πρόληψης, αξιολόγησης, εισήγησης πλαισίου παρέμβασης και συμβουλευτικής σε θέματα αντιμετώπισης των δυσκολιών και διαταραχών λόγου, φωνής, ομιλίας και επικοινωνίας.

Ειδικότερα, συμμετέχει στη διεπιστημονική ομάδα αξιολόγησης και:

 • Αξιολογεί με ειδικά μέσα, δοκιμασίες και μεθόδους τις γλωσσικές-επικοινωνιακές ανάγκες των μαθητών/τριών και συμμετέχει στη συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας για την έκδοση της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης του/της μαθητή/τριας που έχει αξιολογήσει.
 • Εισηγείται τους στόχους ειδικού προγράμματος λογοθεραπείας, για τους μαθητές που το έχουν ανάγκη, εντός του πλαισίου καθορισμού των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε. των μαθητών/τριών.
 • Συνεργάζεται με το Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ. στην εισήγηση για τη φοίτηση του μαθητή στο κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 • Ενημερώνει τους γονείς και τους παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών του/της μαθητή/τριας για λογοθεραπεία, όπου αυτό είναι αναγκαίο.
 • Συνεργάζεται και ενημερώνει υπεύθυνα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου καθώς και τους γονείς, σχετικά με το αντικείμενό του, προκειμένου να επιτύχει τον απαιτούμενο συντονισμό των ενεργειών σχολείου και οικογένειας για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του/της μαθητή/τριας.
 • Συμμετέχει, σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ., υπό το συντονισμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., στη διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων ενημέρωσης και επιμόρφωσης για τους/τις εκπαιδευτικούς και το Ε.Ε.Π. και εισηγείται επί θεμάτων που αφορούν την ειδικότητά του/της.
 • Ενημερώνει συστηματικά τον ατομικό φάκελο του/ της μαθητή/τριας, όσον αφορά τη πορεία της εκπαιδευτικής παρέμβασης και την πρόοδο του/της μαθητή/τριας στον τομέα της γλώσσας και επικοινωνίας.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί σε μόνιμη βάση, μέσα σε ιδιαίτερα διαμορφωμένο χώρο του Κ.Ε.Σ.Υ., εξατομικευμένα προγράμματα λογοθεραπείας για τους/τις μαθητές/ τριες που το έχουν ανάγκη.
 • Λογοθεραπεύτρια ΠΕ21, ΚΕΣΥ Κω, 2020-2021:

 • Πετρίδου Φανή ΠΕ21


Στα ΚΕΣΥ προβλέπεται, κατά περίπτωση, να υπηρετούν ή να συνεργάζονται και άλλες ειδικότητες, όπως:

Εργοθεραπευτής/τρια

Φυσιοθεραπευτής/τρια

Ειδικός στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Ειδικός στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών

Όπως και Ιατρικές ειδικότητες όπως Παιδοψυχίατρος, Παιδονευρολόγος, Αναπτυξιολόγος, Γενετιστής, κ.ά.

                                            Το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Υ:

 • Ενεργεί στο πλαίσιο των παγκόσμιων διακηρύξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού που κυρώθηκε με το άρθρο του ν.2101/1992 (Α΄ 192), η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4074/2012 (Α΄ 88), σύμφωνα με τις δεοντολογικές αρχές της επιστημονικής και επαγγελματικής ιδιότητάς του.
 • Επιδεικνύει σεβασμό στη διαφορετικότητα και συμβάλλει στην καταπολέμηση κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
 • Κατανοεί και εντοπίζει τις διαστάσεις της εκπαίδευσης που παρεμποδίζουν τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για τη μάθηση και την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών/τριών.
 • Προωθεί τις αρχές και τις πρακτικές της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό αγαθό.
 • Έχει την ευθύνη για την διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών/ τριών και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και για τη διαφύλαξη του επαγγελματικού απορρήτου στις συνεργασίες τους με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των σχολικών μονάδων.
 • Συνεργεί με τους/τις μαθητές/τριες και τις οικογένειες που απευθύνονται στο Κ.Ε.Σ.Υ., με το προσωπικό των σχολείων γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, με τους λοιπούς φορείς και θεσμικά όργανα καθώς και με τα μέλη της κοινότητας με στόχο την προαγωγή των στόχων της εκπαίδευσης καθώς και τη διασφάλιση της μαθησιακής προόδου και της ψυχοκοινωνικής υγείας όλων των μαθητών/τριών.
 • Εκπληρώνει τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας της κάθε ειδικότητας. Κάθε επιστήμονας λειτουργεί και δραστηριοποιείται στα όρια της ειδικότητάς του, στηριζόμενος στην εκπαίδευση και στην εμπειρία του. Αναγνωρίζει τα όρια και τις παραμέτρους της ειδικότητάς του, τον επαγγελματικό ρόλο του ιδίου καθώς και των άλλων ειδικοτήτων.
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλες διαδικασίες και εργαλεία μέτρησης για την αξιολόγηση των πάσης φύσεως αιτημάτων (αξιολογητικών, συμβουλευτικών κ.α.) και ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις παραμέτρους, όπως την αξιοπιστία, την εγκυρότητα, την κατάλληλη τεχνική εφαρμογή και τους περιορισμούς αυτών των μεθόδων.
  Δεν κάνει χρήση ψυχομετρικών εργαλείων ή λοιπών μέσων αν δεν είναι εκπαιδευμένος σε αυτά.
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλους τρόπους και μεθοδολογία διερεύνησης αναγκών, αξιολόγησης, και διατύπωσης εισηγήσεων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του έργου του.
 • Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την αντιμετώπιση περιστατικών παιδικής κακοποίησης.
προσωπικό 2017-2018
προσωπικό 2017-2018
προσωπικό 2019-2020
προσωπικό 2019-2020